Algemene voorwaarden

Versie Mei 2015

Definities:
In deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

 

AMfield:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMfield B.V.

 

Opdrachtgever:
iedere natuurlijke of rechtspersoon die Diensten van AMfield afneemt of met wie AMfield een overeenkomst sluit dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan.

 

Overeenkomst:
iedere overeenkomst van opdracht die tussen AMfield en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handeling ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

 

Diensten:
alle diensten c.q. werkzaamheden die het onderwerp van een Overeenkomst vormen, waaronder: advisering, bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerende zaken, bemiddeling bij huur of verhuur van onroerende zaken en het taxeren van een object.

 

Toepasselijkheid
1.1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten.
1.2. De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever wordt door AMfield uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.
1.3. Indien sprake is van een Overeenkomst gesloten met meer dan één Opdrachtgever, zullen al deze Opdrachtgevers hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen die op grond van de Overeenkomst op een Opdrachtgever rusten.
1.4. Wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door AMfield schriftelijk zijn vastgelegd en gelden uitsluitend voor die betreffende Overeenkomst.
1.5. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt de Overeenkomst, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, uitsluitend aanvaard en verricht door AMfield en zijn de bestuurders alsmede degenen die voor AMfield werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de Overeenkomst met AMfield niet door hun dood, hun curatele stelling, surseance of faillissement.

 

Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten
2.1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt AMfield niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Aan kennelijke verschrijvingen en/of fouten in de offerte kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
2.2. Een Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat AMfield een opdracht van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt of door AMfield uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.
2.3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

Uitvoering Overeenkomst
3.1. AMfield bepaalt de wijze waarop en door welke medewerkers (medewerkers van AMfield zelf, medewerkers binnen de groep waartoe AMfield behoort of derden) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zo veel mogelijk in acht.
3.2. AMfield zal zich inspannen een zo goed mogelijk resultaat te bereiken, maar kan er uitdrukkelijk niet voor instaan dat een bepaald resultaat wordt bereikt.
3.3. Opdrachtgever zal AMfield de nodige faciliteiten ter beschikking stellen teneinde AMfield in staat te stellen de Overeenkomst uit te voeren en zal ervoor zorgdragen dat zijn medewerkers de nodige medewerking verlenen. Opdrachtgever is voorts gehouden alle informatie waarvan hij moet begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang is en/of die AMfield naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm ter beschikking te stellen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van die informatie. Zonder toestemming van Opdrachtgever zal AMfield de hem in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking gestelde informatie niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
3.4. Opdrachtgever onthoudt zich tijdens de duur van de Overeenkomst van activiteiten die AMfield bij de uitvoering van de Overeenkomst kunnen belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen.
3.5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is AMfield niet gemachtigd om namens Opdrachtgever overeenkomsten met derden aan te gaan of onderhandelingen c.q. besprekingen te voeren en bestaan de Diensten – derhalve – niet uit het optreden als gemachtigde.
3.6. In geen enkel geval mogen verleende Diensten door AMfield worden gekwalificeerd als juridisch advies, belasting advies, fiscaal, financieel of technisch advies. Door AMfield worden uitsluitend commerciële Diensten verricht.

 

Honorarium
4.1. Voor de Diensten zal AMfield Opdrachtgever de overeengekomen honoraria en de eventueel bijkomende kosten in rekening brengen. Het honorarium van AMfield is exclusief onkosten en exclusief declaraties van ingeschakelde derden.
4.2. Opdrachtgever is de vergoeding voor de door AMfield verleende Diensten verschuldigd zodra de Diensten zijn verleend, dan wel op een eerder of later moment zoals is bepaald in de Overeenkomst.
4.3. Indien Opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst op de Diensten welke AMfield op grond van de Overeenkomst moet verrichten en AMfield van oordeel is dat deze Diensten daardoor worden verzwaard of uitgebreid, dan is sprake van meerwerk, ook als tussen partijen eerder een vaste prijs was overeengekomen. Indien AMfield meent dat van meerwerk sprake is, zal hij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en deze informeren over de gevolgen daarvan voor het honorarium en voor de termijn waarbinnen de Diensten door AMfield kunnen worden geleverd. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten en overige consequenties, tenzij hij onmiddellijk na de bedoelde kennisgeving door AMfield daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
4.4. Indien de Diensten bestaan uit de bemiddeling bij het totstandkomen van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en een derde (bijvoorbeeld betreffende de aan- c.q. verkoop van een onroerende zaak/een object c.q. betreffende de huur of verhuur van een onroerende zaak/een object) gelden de Diensten als geleverd op het moment dat Opdrachtgever meewerkt aan een handeling als gevolg waarvan de onroerende zaak/het object van eigenaar of gebruiker wisselt, ter beschikking wordt gesteld of toebedeeld wordt aan Opdrachtgever of een voor Opdrachtgever relevante derde.
4.5. Opdrachtgever is eveneens honorarium verschuldigd indien de overeenkomst tussen Opdrachtgever en een derde weliswaar tot stand komt na het einde van de Overeenkomst maar het gevolg is van handelen in strijd met artikel 3.4 of deze totstandkoming verband houdt met dienstverlening van AMfield aan Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst.
4.6. Wanneer een Overeenkomst door wanprestatie van Opdrachtgever niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van AMfield op honorarium onverlet. Bij Overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de Overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het recht op honorarium daarvan afhankelijk. Wanneer een Overeenkomst door gebruikmaking van de wettelijke bedenktijd (ex artikel 7:2 BW) wordt ontbonden, vervalt het recht op honorarium met betrekking tot deze Overeenkomst.
4.7. Het bedrag van het honorarium is afhankelijk van de soort en inhoud van de Overeenkomst, ook al wijkt deze af van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en een derde en ongeacht of de overeenkomst tussen Opdrachtgever en een derde tijdens de looptijd van de Overeenkomst dan wel na het einde daarvan tot stand komt. Het bedrag wordt bepaald door hetgeen AMfield en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
4.8. AMfield heeft eveneens recht op vergoeding indien:
a) Opdrachtgever tijdens de duur van de Overeenkomst zelf of met behulp van een derde een overeenkomst waarop de Diensten betrekking hebben, sluit of doet sluiten;
b) gedurende de duur van de Overeenkomst het relevante object vrijwillig wordt geveild;
c) AMfield werkzaamheden heeft verricht en Opdrachtgever in redelijkheid jegens AMfield niet kan weigeren de overeenkomst waartoe de Diensten zien, aan te gaan.

 

Betaling
5.1. Opdrachtgever zal de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 15 dagen na factuurdatum aan AMfield voldoen.
5.2. Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens AMfield op te schorten.
5.3. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van AMfield op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke handelsrente, vermeerderd met een opslag van 1%.
5.4. Indien Opdrachtgever jegens AMfield in verzuim is, is hij verplicht AMfield de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 250,– te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting. Ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in de artikelen 5.3 en 5.4 en vervolgens tot voldoening van de oudste facturen. Deze volgorde van afboeken geldt ook wanneer Opdrachtgever een andere volgorde heeft aangegeven.
5.5. AMfield heeft te allen tijde het recht om vooruitbetaling te verlangen danwel te verlangen dat Opdrachtgever een deugdelijke zekerheid stelt alvorens AMfield zijn verplichtingen (verder) nakomt.

 

Overmacht
6.1. Indien sprake is van overmacht en de duur van de overmacht toestand duurt drie maanden, dan hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen, voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt.
6.2. Ingeval van overmacht aan de zijde van AMfield heeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding ook niet als AMfield als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
6.3. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van een partij onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van een partij kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden voor AMfield ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij AMfield of zijn toeleveranciers c.q. door hem ingeschakelde derden, ziekte en/of krapte op de arbeidsmarkt, maatregelen van enige overheidsinstantie en/of verhoging van belastingen.
6.4. Een partij zal de andere partij zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht toestand op de hoogte stellen.

 

Klachten en garanties
7.1. De Diensten dienen bij levering door Opdrachtgever te worden geïnspecteerd. Indien bij die eerste inspectie blijkt van gebreken in de uitvoering van de Dienst, dienen deze binnen 21 dagen schriftelijk aan AMfield te worden gemeld, zulks op straffe van verval van het recht tot klagen. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen die termijn ontdekt kunnen worden dienen uiterlijk binnen 21 dagen na ontdekking schriftelijk aan AMfield te worden gemeld, zulks op straffe van verval van het recht tot klagen.
7.2. Opdrachtgever zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien Opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever geen aanspraken terzake. Indien de klachten ongegrond zijn gebleken, zijn de kosten van het onderzoek van de klacht voor rekening van Opdrachtgever. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
7.3. Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een Dienst en voorts niet jegens AMfield in verzuim is, heeft AMfield de keus de niet deugdelijk gebleken Diensten alsnog deugdelijk te (laten) uitvoeren, (een gedeelte van) de overeengekomen prijs te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag te crediteren dan wel Opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te verlenen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties is AMfield terzake van zijn verplichtingen volledig gekweten en heeft Opdrachtgever geen recht op verdere (schade) vergoeding noch (anders dan op basis van artikel 9) recht op opzegging dan wel ontbinding van de Overeenkomst.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1. AMfield is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade geleden door Opdrachtgever, waaronder wordt begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, teleurgestelde verwachtingen, gemiste kansen, economische verlies (anders) dan immateriële schade en schade door schending van rechten van derden.
8.2. AMfield is in geval van niet-deugdelijk gebleken Diensten tot geen verdere (vergoedings) verplichtingen gehouden dan bepaald in artikel 7.3. van deze Voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele andere schade, voortvloeiend uit de uitvoering van de Overeenkomst door AMfield, is uitgesloten.
8.3. Voor het geval op enig moment in rechte zou komen vast te staan dat AMfield voor enige verdere schade voortvloeiend uit de uitvoering door AMfield van de Overeenkomst wel aansprakelijk is, is de vergoedingsplicht van AMfield in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij ter dier zake aan AMfield uitkeert.
8.4. Indien – om welke reden ook – geen sprake is van uitkering door de verzekeraar, is de vergoedingsplicht van AMfield beperkt tot het voor de Dienst gefactureerde bedrag. Daarbij wordt één en dezelfde Dienst respectievelijk resultaat van een Dienst (bijvoorbeeld een adviesrapport) als één schadeveroorzakend feit gezien, ongeacht de vraag in hoeveel gevallen Opdrachtgever van die Dienst respectievelijk dat resultaat gebruik heeft gemaakt.
8.5. Indien AMfield derden betrokken heeft bij de uitvoering van de Overeenkomst, is AMfield voor eventuele fouten/gedragingen van die derden niet aansprakelijk.
8.6. AMfield komt op de onderhavige aansprakelijkheidsbeperkingen geen beroep toe ter zake van schade die door eigen opzet of bewuste roekeloosheid van de AMfield of tot zijn directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten is veroorzaakt.
8.7. Indien AMfield bij de uitvoering van de Overeenkomst een voor Opdrachtgever kenbare vergissing maakt, is deze gehouden AMfield onmiddellijk daarvan in kennis te stellen. Indien hij nalaat deze vergissing bij AMfield te melden, is AMfield voor de door de vergissing veroorzaakte schade niet aansprakelijk, behoudens voorzover de schade ook zou zijn ontstaan wanneer AMfield de vergissing aanstonds zou hebben gemeld.
8.8. De in artikel 8 neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door AMfield voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben. Het is derhalve een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW en wordt jegens iedere derde om niet gemaakt. Opdrachtgever kan het beding niet herroepen.
8.9. Voor zover door enige derde schade wordt geleden, welke schade uitstijgt boven de vergoedingsplicht van AMfield op grond van artikel 8 van de Voorwaarden, zal Opdrachtgever AMfield daarvoor vrijwaren.

 

Duur van de Overeenkomst, opzegging, verzuim en ontbinding
9.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever en AMfield kunnen te allen tijde de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Deze opzegmogelijkheid geldt ook voor een Overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd.
9.2. Een Overeenkomst eindigt in ieder geval als de Diensten (de opdracht) is/zijn volbracht.
9.3. Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeit, is Opdrachtgever in verzuim en is AMfield gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
– de uitvoering van de Overeenkomst (ongeacht of deze voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan) en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten, totdat nakoming voldoende zeker is gesteld; en/of
– de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten (ongeacht of deze voor bepaalde of onbepaalde tijd is/zijn aangegaan) geheel of gedeeltelijk (tussentijds) te beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan Opdrachtgever; een en ander onverminderd AMfields andere rechten onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zulks zonder dat AMfield tot enige schadevergoeding is gehouden.
9.4. In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, is AMfield bevoegd alle Overeenkomsten (ongeachte deze voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn aangegaan) met onmiddellijke ingang (tussentijds) te beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever of diens curator of bewindvoerder zich tegenover AMfield op haar schriftelijk verzoek binnen redelijke tijd bereid verklaart de betreffende Overeenkomst(en) gestand te doen, in welk geval AMfield zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld.
9.5. AMfield heeft tevens het recht de Overeenkomst (ongeacht of deze voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan) tussentijds te beëindigen indien voltooiing van de Diensten in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden.
9.6. In geval zich een gebeurtenis voordoet als in (i) artikel 9.3, (ii) artikel 9.4 of (iii) 9.5 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van AMfield op Opdrachtgever uit de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van AMfield op Opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.
9.7. AMfield behoudt bij opzegging (9.1) en (tussentijdse) beëindiging zoals genoemd in artikel 9.3, 9.4 en 9.5 van deze Voorwaarden in alle gevallen aanspraak op betaling van de vergoeding en kosten voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. De eventuele extra kosten daarvan worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Voor zover AMfield dient mee te werken aan de overdracht van werkzaamheden aan derden en deze overdracht van de werkzaamheden voor AMfield extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
9.8. De toepasselijkheid van artikel 6:278 BW is nadrukkelijk uitgesloten.
9.9. Bij het einde van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in zijn bezit zijnde zaken, documenten e.d. van de andere partij onverwijld aan die andere partij terug te geven, onder het voorbehoud dat AMfield van elk document waarop de werkzaamheden zijn gebaseerd een kopie mag achterhouden, die bestemd is voor de administratie van AMfield.
9.10. Indien na beëindiging van de Overeenkomst, uit de Overeenkomst nog werkzaamheden voortvloeien die AMfield dient te verrichten, zijn de additionele kosten daarvan voor rekening van Opdrachtgever en zal AMfield deze separaat bij Opdrachtgever in rekening brengen.

 

Intellectuele eigendom, door AMfield ter beschikking gestelde zaken
10.1. Opdrachtgever verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de (resultaten van de) Diensten.
10.2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de Diensten, alsmede de resultaten daarvan, waaronder mede begrepen programma’s, ontwerpen, werkwijzen, adviezen, rapporten, (model)contracten, cash flow modellen, plannen van aanpak en andere geestesproducten van AMfield, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze Diensten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van AMfield. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Overeenkomst. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, is het voorafgaande van overeenkomstige toepassing.
10.3. AMfield verklaart dat naar zijn beste weten de Diensten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden terzake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan AMfield zo nodig de desbetreffende Diensten vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te beëindigen voorzover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
10.4. Opdrachtgever zal AMfield onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde terzake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen AMfield bevoegd daartegen mede namens Opdrachtgever verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, danwel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Opdrachtgever zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voorzover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Opdrachtgever AMfield zijn medewerking verlenen.
10.5. Opdrachtgever zal AMfield in het bijzonder vrijwaren voor alle schade die AMfield zou kunnen lijden als gevolg van een gestelde inbreuk door AMfield op intellectuele eigendomsrechten van een derde, indien AMfield die rechten geschonden zou hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen of anderszins die door Opdrachtgever aan AMfield voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn verstrekt.

 

Vervaltermijn
11.1. Voor zover in deze Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens AMfield in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door AMfield in ieder geval na één (1) jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. In alle gevallen vervallen voornoemde rechten en andere bevoegdheden na één (1) jaar na de levering van de Diensten.

 

Toepasselijk recht, bevoegde rechter
12.1. Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, met dien verstande dat AMfield het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.